Jak korzystać z autopłatności?
  • 23 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Jak korzystać z autopłatności?

  • Dark
    Light

Article Summary

 Czym są autopłatności?

Autopłatności to mechanizm działający w PayAppce, który pozwala na automatyczne finalizowanie opłat cyklicznych Użytkownika, po uprzednim skonfigurowaniu takowej.

Dla jakich opłat mogę ustawić automatyczne płatności?

Płatności automatyczne są dostępne przy realizacji opłat na rzecz dostawców dodanych poprzez połączenie z systemem dostawcy (eBOK), z wyłączeniem dostawców, którzy w swoich eBOKach nie umieszczają informacji o statusie opłaty (Spotify, Netflix, Konsalnet, Solid Security oraz Juwentus). Ustawienie autopłatności będzie możliwe tylko w przypadku, kiedy Użytkownik posiada przypisaną do konta kartę płatniczą. 

Jak ustawić autopłatności?

Płatności automatyczne można ustawić zarówno z poziomu ekranu dostawcy jak i koszyka płatności. Po dodaniu do koszyka płatności dostawcy, który został dodany przez połączenie z systemem dostawcy, autopłatność będzie do wyboru pośród innych metod płatności.    

 

Konfigurując autopłatność z poziomu ekranu Dostawcy należy wybrać kafelek tego, dla którego planowane jest ustawienie płatności automatycznej.

Niezależnie od sposobu konfiguracji (z koszyka płatności, czy ekrany dostawcy) po kliknięciu przycisku "Ustaw autopłatność" użytkownik przeniesiony na ekran konfiguracji szczegółów autopłatności, gdzie będzie mógł ustalić takie opcje, jak maksymalna kwota, którą system opłaci automatycznie w ramach skonfigurowanej autopłatności, a także kartę płatniczą, której w tym celu użyje. 

Jak mogę się się upewnić, że moja autopłatność jest ustawiona poprawnie?

Po zapisaniu powyższych danych na kafelku dostawcy pojawi się ikona oznaczająca poprawnie skonfigurowaną autopłatność. System podejmie próbę opłacenia na trzy dni przed terminem płatności rachunku. 

Informację na temat zaplanowanej automatycznej płatności można znaleźć również w szczegółach opłaty, która została skonfigurowana jako automatyczna. Tam znajdują się informacje nt. terminu wykonania autopłatności. 

System podejmuje maksymalnie trzy próby automatycznego opłacenia faktury. Oznacza to, że w przypadku niepowodzenia z powodu np. braku wystarczających środków na koncie Użytkownika, system po 24 godzinach podejmie kolejną próbę sfinalizowania transakcji. Użytkownik zostanie mailowo poinformowany o każdej podejmowanej próbie, jak i również o statusie jej powodzenia. 

Jak mogę wyłączyć autopłatności?

Aby wyłączyć autopłatność należy postępować analogicznie, jak w przypadku jej konfigurowania. Niemniej jednak na kafelku dostawcy widnieć będzie przycisk "Edytuj autopłatność", a nie "Ustaw autopłatność". 

Po przejściu do szczegółów już ustawionej autopłatności wystarczy kliknąć "Wyłącz", aby płatność automatyczna została zdezaktywowana. Uwaga, w przypadku wyłączenia autopłatności konieczne jest ręczne finalizowanie opłat, aby uniknąć zaległości i ewentualnych odsetek. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w tym artykule?

Nie wahaj się napisać do nas na czacie lub na maila na kontak@payappka.pl


Was this article helpful?